Projekt "Podaj rekę w taki czas"

 

DODATKOWE ZAJĘCIA REALIZOWANE Z UCZNIAMI W RAMACH PROJEKTU:

   W ramach realizacji projektu w roku szkolnym 2013-2014 zostanie zrealizowanych dodatkowo 150 godzin zajęć
o charakterze dydaktyczno-wyrównawczym oraz specjalistycznym.

     W zależności od zdiagnozowanych potrzeb każdy uczeń będzie mógł skorzystać z następującego rodzaju zajęć (każde po 30 godzin rocznie):

   1) dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu;

   2) dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

   3) usprawniających dla dzieci z wadami postawy;

   4) zajęć terapeutycznych prowadzonych metodami Tomatisa;

   5) zajęć terapeutycznych prowadzonych metodami Integracji sensorycznej.

        Wszystkie zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi w formie zajęć praktycznych oraz ćwiczeń indywidualnych i zespołowych. Każdy uczeń korzystać będzie z indywidualnego programu pracy. Przewiduje się, że ze względu na ww. rodzaje zajęć oraz małą liczebność uczniów utworzonych zostanie pięć docelowych grup po 5 - 8 uczniów
w każdej grupie. Bezpośrednie zajęcia z uczniami prowadzić będą nauczyciele posiadający wymagane kwalifikacje zawodowe. Oczekuje się, że zgodnie z przeprowadzoną diagnozą – zorganizowanie i przeprowadzenie dodatkowych specjalistycznych zajęć umożliwi wszystkim uczniom:

     1) zmniejszenie skutków niepełnosprawności,

     2) wyrównanie szans edukacyjnych z innymi rówieśnikami,

     3) zniwelowanie opóźnień rozwojowych,

     4) przeżycie sukcesów,

     5) rozwinięcie uzdolnień i zainteresowań.

 DODATKOWE WYPOSAŻENIE SZKOŁY

       Szkoła zostanie doposażona w następujące materiały i pomoce dydaktyczne:

         1) Aparat AVS do stymulacji audiowizualnej;

         2) Oprogramowanie do sprzętu Tomatisa,

         3) Zestaw pomocy dydaktycznych do rewalidacji indywidualnej, w tym: plansze i tablice edukacyjne do    
               realizacji edukacji językowej i matematycznej, alfabet ruchomy, domino dotykowe, loteryjki, sprzęt
               specjalistyczny do korygowania wad postawy i zaburzeń koordynacji ruchowej, gry dydaktyczne,
               zestawy do wykonywania obliczeń i działań matematycznych, zestawy do: sortowania zbiorów,
               manipulacji, przyporządkowywania, układania, klocki dydaktyczne, puzzle edukacyjne.

 BUDŻET PROJEKTU

           30 000,00 złotych, w tym 21 000,00 złotych na doposażenie bazy szkolnej.

ZOBACZ WIĘCEJ >>