IX Zjazd Podlaskiej Rodziny Szkół Papieskich

 

Na początku przedstawiciele Rady Pedagogicznej ZSS w Grajewie odśpiewali hymn szkoły, którego tekst stanowi parafraza słów Papieża. Pieśń została po raz pierwszy wykonana 15 czerwca 2012 roku, podczas uroczystości obchodów 50-lecia istnienia placówki. Słowa refrenu: „Niech nasza droga będzie wspólna” stanowiły duchowe motto IX spotkania.

 

Następnie zebranych gości przywitali: Dyrektor ZSS – pan Jarosław Konopka, Starosta Grajewski – pan Jarosław Augustowski i Podlaska Wicekurator Oświaty – pani Wiesława Ćwiklińska.

Jako pierwszy zabrał głos Rektor Wszechnicy Mazurskiej dr Józef Krajewski, który w swoim przemówieniu wielokrotnie podkreślał, jak ważne są autorytety moralne i właściwe wychowanie w świecie przesyconym pop-kulturą. Zaprezentował postulaty składające się na nowy ruch w pedagogice nadając mu tytuł „Pod prąd popkulturze”. Przywołał interesujące przykłady filmów dokumentalnych, które wyczerpująco ilustrują i wyjaśniają nowe zjawiska w kulturze i stanowisko, jakie wobec tej sytuacji powinna zająć pedagogika: Geneza ideologii gender - dr hab. Aleksander Stępkowski-http://www.youtube.com/watch?v=WaMMxUsYP0o lub http://www.pch24.pl/dr-hab--aleksander-stepkowski--pojawienie-sie-ideologii-gender-nie-jest-przypadkowe,10194,i.html; Kolumbia - Świadectwo dla świata http://www.wykop.pl/ramka/1369551/kolumbia-swiadectwo-dla-swiata-caly-film/  lub http://gloria.tv/?media=332768; Postęp po szwedzku http://pl.gloria.tv/?media=358639; Mali konsumenci,  tytuł oryginalny: Consuming Kids http://chomikuj.pl/Tylko_wiedza/Filmy+dokumentalne+r*c3*b3*c5*bcne/Ewa+Ewart+poleca/Ewa+Ewart+poleca+-+Mali+konsumenci,2338164659.avi(video).

Zaproszeni naukowcy: dr Krystyna Długosz – Kurczabowa i prof. dr hab. Barbara Falińska zaprezentowali przybyłym zagadnienia związane z osobą Wielkiego Rodaka
i polszczyzną regionalną Polski północno-wschodniej. W pierwszym wykładzie pani doktor wskazała na znaczenie imienia Jana Pawła II jako Patrona obecnych na spotkaniu szkół oraz wynikające dla placówek zobowiązania moralne związane z wdrażaniem nauk Papieża Polaka w życiu codziennym społeczności szkolnych. Natomiast w kolejnym wystąpieniu pani prof. Barbara Falińska zwróciła uwagę na coraz szybciej zanikające gwary mieszkańców Warmii Mazur, obecnie przez nią badane i dokumentowane.

Po krótkiej przerwie gospodarz spotkania zaprosił wszystkich na podsumowanie pracy ZSS im. Jana Pawła II w Grajewie oraz placówek zrzeszonych w Podlaskiej Rodzinie Szkół w minionym roku szkolnym.

Profesjonalnie przygotowane prezentacje multimedialne wraz z towarzyszącymi im głosami lektorów ukazały obecnym wiele interesujących przedsięwzięć o zasięgu, od szkolnego do ogólnopolskiego, a nawet międzynarodowego.

Gospodarze krótko zaprezentowali szkołę koordynującą. Istniejąca od ponad pięćdziesięciu lat w zabytkowym budynku placówka to Zespół, w skład którego wchodzą: Oddział Przedszkolny, Szkoła Podstawowa nr 3, Publiczne Gimnazjum nr 4, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Szkoła Przysposabiająca do Pracy. Placówką zarządza dyrektor Jarosław Konopka, a funkcję wicedyrektora pełni Dorota Jaśkowska.

W ciągu pół wieku ewaluowania ZSS stale się rozwija i dostosowuje do zmiennej rzeczywistości. Z ważniejszych faktów życia szkoły warto odnotować następujące: istnienie przy szkole Stowarzyszenia ,,Szkoła Naszą Szansą”, posiadanie od ponad dziesięciu lat gazetki szkolnej ,,Trójka” na 6” oraz strony internetowej www.zs3.grajewo.net.pl, prowadzenie z uczniami głębiej upośledzonymi zajęć w pracowni ceramicznej, prowadzenie zajęć specjalistycznych w sali ,,doświadczania świata”, metodą Tomatisa, EEG Biofeedback, integracji sensorycznej. Uczniowie szkoły zawodowej przygotowują się do pracy w zawodach: piekarz, cukiernik, kucharz, rolnik, ogrodnik, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, stolarz.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego i znacznego wytwarzają przedmioty dekoracyjne i pamiątkarskie, przygotowują się do prowadzenia gospodarstwa domowego, wykonują prace poligraficzno-introligatorskie, ogrodnicze – wszystko w celu przygotowania do życia zawodowego
i społecznego.

Uczniowie i nauczyciele ZSS to aktywni uczestnicy konkursów oraz imprez o charakterze sportowym i kulturalnym, lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Zajmują w nich wysokie lokaty, a zdobyte puchary licznie ozdabiają szkolne gabloty. Życie szkoły jest różnorodne, o czym świadczą liczne imprezy organizowane dla uczniów i adresowane do środowiska lokalnego, na przykład: Bal Przebierańców, Festiwal Gorących Serc, Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uczniowie korzystają z różnych form aktywnego wypoczynku zarówno w trakcie roku szkolnego, jak i wakacji, połączonego z rehabilitacją i nauką przydatnych w życiu umiejętności: działają w Drużynie Nieprzetartego Szlaku „Biedronki”, uczestniczą w warsztatach żeglarskich w Yacht Clubie ,,ARCUS” w Rajgrodzie, zdobywając praktyczną i teoretyczną wiedzę dotyczącą sztuki żeglarskiej.

Uczą się kulturalnego zachowania, odpowiedzialności, samodzielności, poznając piękno ojczyzny i innych krajów poprzez wyjazdy na wycieczki krajoznawcze czy pielgrzymki śladami Ojca Świętego Jana Pawła II w Polsce, dzięki którym uczniowie lepiej poznają życie i pontyfikat patrona szkoły.

Ponadto szkoła była współorganizatorem Powiatowych Konferencji Naukowych (w 2003, 2006 i 2012 roku) poświęconych edukacji językowej i matematycznej dzieci i młodzieży oraz ochronie zanikających dialektów i polszczyźnie regionalnej.

Placówka wdraża projekty mające na celu realizację potrzeb osób niepełnosprawnych. Z pozyskanych z Unii Europejskiej funduszy udało się zrealizować następujące: „Straż pożarna i kwalifikacje to bezpieczna droga do integracji” oraz „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Powiatu Grajewskiego”. Dzięki pierwszemu z programów 40 uczniów naszej szkoły zdobyło podstawową wiedzę i umiejętności związane z pracą straży pożarnej oraz na temat szeroko pojętego bezpieczeństwa. W ramach kolejnego 45 uczniów otrzymało nowoczesne zestawy komputerowe i uzyskało dostęp do Internetu. Beneficjenci wraz z rodzicami uczestniczyli w szkoleniach z technologii informatycznej.

 

,,Niech świadectwo waszego życia będzie przejrzyste i pociągające”

 

Druga prezentacja stanowiła podsumowanie placówek wchodzących w skład Papieskiej Rodziny. Oprócz tożsamych imprez związanych ściśle z rocznicami urodzin, śmierci, powołania na Stolicę Piotrową czy beatyfikacji Patrona, każda z placówek czci pamięć Jana Pawła II w inny sposób.

Przywołując te o największym zasięgu chcemy odnotować cyklicznie organizowany przez gimnazjum w Sokółce Festiwal Piosenki Oazowej ,,Z Janem Pawłem II śpiewajmy”, czy Wojewódzki Konkurs Religijnej Poezji Śpiewanej oraz Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły przeprowadzany rokrocznie w Kleosinie. Podobne konkursy przeprowadzają szkoły w Czarnej Białostockiej czy Filipowie.

W Białymstoku uczniowie mogli wziąć udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie ,,Myśli Jana Pawła II”. Tutaj też miał miejsce Wojewódzki Konkurs Plastyczny: ,,Kiedy dziecko w rodzinie jest szczęśliwe”. Szkoła w Glinniku zorganizowała Regionalny Konkurs Wiedzy Biblijnej ph.: ,,Spotkania z Biblią”. Z kolei w Zambrowie przeprowadzono kolejną edycję Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Ojcu Św. Janie Pawle II.

Oprócz tego placówki uczestniczyły w szeregu pielgrzymek Szlakiem Papieskim i wycieczkach do miejsc związanych z osobą Patrona, organizowały wydarzenia sportowe i kulturalne (przeglądy teatralne, wieczornice), festiwale, przemarsze.

Przywołane wydarzenia nie obejmują, co oczywiste, wszystkich przeprowadzonych. Organizatorzy uczynili to w trakcie prezentacji, podczas podsumowania, odwołując się do przesłanych wcześniej przez szkoły i przedszkola, informacji.

 

 

 

 

,,Przyszłość zaczy­na się dzi­siaj, nie jutro”.

 

Spotkanie zakończyła piosenka „Zamiast” Edyty Geppert w wykonaniu p. Marty Kozickiej oraz „Barka” zaśpiewana wspólnie z grupą uczniów ZSS im. Jana Pawła II w Grajewie.

Wszystkie śródtytuły są wypowiedziami Jana Pawła II.

Joanna Kozłowska

Jarosław Reut